گاراژ تیاتر یک کمپانی تئاتر است که در قم/ایران، به تحقیق و پژوهش در حوزه تئاتر آزمایشگاهی می پردازد. این کمپانی، کار ِ خود را با نام گاراژ تیاتر از سال ۱۳۸۷ آغاز کرده و پیش از آن با نام های “گالآرت” و “دورشهر” فعالیت داشته است که سابقه حیات ِ گروه با آن نام ها به سال ۱۳۸۵ برمی گردد.

کار ِ اصلی گاراژ تیاتر تحقیق و پژوهش در زمینه مطالعات انسانشناسی فرهنگ، بررسی رفتار و توسعه توانایی بدن و بیان بازیگر است؛ فنونی که آنها را “فراروزمره” می نامیم.

فلسفه نامگذاری گاراژ به نخستین سالهای کار این گروه برمی گردد. آن زمان، دو نفر از سه عضو اولیه، در زمینه توسعه نرم افزار کار می کردند و نام گاراژ در دنیای نرم افزار و سخت افزار به کمپانی های مستقلی اشاره دارد که مسیر خود را از یک گاراژ شروع کرده اند. همچنین علاقمندی گروه به “مهیرهولد”، و نگاه ویژه او به مونتاژ در تولید نمایش از دیگر عواملی بود که گروه را به این تصمیم راغب تر نمود. چنان که بدن و حرکات بازیگر، مانند قطعات یک ماشین است و گاراژ محلی است برای تنظیم و مونتاژ ِ آن.