وی‌یو(vu)

وی‌یو یک رویداد مستقل هنری و فرهنگی است که کمپانی تئاتر گاراژ با همکاری تیم دورهی اول آن را برگزار می کند.

وی یو به بررسی اشخاص و جریان هایی میپردازد که توانسته اند مسیر ویژه و منحصر به فرد خود را در تاریخ هنر ثبت کنند. مدیای وی یو تا به امروز ویدیو بوده است؛ ویدیویی مستند درباره شخص یا جریان هنری که موضوع مطالعه و بررسی قرار گرفته است.

تیم پژوهش و ترجمه وییو، این مستندها را تهیه و تدوین می کند. مطالب جمع آوری شده اعم از فیلم ، کتاب و مقاله در موضوع ِ مشخصی بررسی میشوند و طی جلسات متنوع، ماتریالهای نهایی برای تولید یک برنامه وییو آماده میشود.

تا به امروز پژوهش های وییو به زبان های انگلیسی، فارسی، اسپانیایی و فرانسوی انجام شده است.