اجراها

اصلی ترین فعالیت گاراژ تیاتر تولید نمایش است. تولید هر اثر در گاراژ یکسال به طول می‌انجامد. پوئتیک پرفورمنس، سولوپرفورمنس، اجرای انسمبل، باک پرفورمنس و ری‌اکت گونه‌های متفاوت اجرایی هستند که گاراژ برای اجراهای خود استفاده می‌کند. روزنگاری تمرینات تمام اجراها تاکنون از کارهایی بوده است که به صورت جدی در گاراژ‌تیاتر انجام می‌شود.

نمایشهایی که با نام گاراژ تیاتر اجرا شده‌اند؛

مرجوع، نفر بعد

۲۰۰۸

مرجوع، نفر‌بعد حکایتی برخاسته از فولکلر مرکز ایران را روایت می‌کند.

آنک، ماه

۲۰۱۱

تلفیقی از شعرخوانی اشعار لی‌پو شاعر چینی با فولکلور موموتارو بزرگترین پسر هلوهای تمام ژاپن

مورچه‌ها

۲۰۱۳

نمایش تکنفره از گاراژ تیاتر.

هملت

۲۰۱۶

آخرین پژوهش گروه گاراژ تیاتر در حوزه اجرای نمایش دراماتیک .

باک پرفورمنس؛ نسخه‌ی پایان اسفند؛ منفی چهار

۲۰۱۷

چند جوان قمی درباره خواب و خیال و رویا صحبت می‌کنند.

ساب وی‌یو دیرگچین؛ مهتاب اول

۲۰۱۷

اجرای صوت‌و‌تصویر ، به همراه پرفورمنس‌های کوتاه سولو .

ری‌اکت ماه

۲۰۱۷

موزیک پرفورمنسی درباره زندگی یکی از اکتورهای گاراژ

باک پرفورمنس؛ نسخه‌ی مثبت چهار

۲۰۱۷

بررسی پدیدارشناسانه حرکت در مفهوم متجاوز-قربانی