مرجوع، نفربعد حکایتی برخاسته از فولکلور مرکز ایران را روایت میکند. این نمایش با شش اکتور روی صحنه رفتهاست. داستان کسی که از تابوت زاده میشود و دوباره به تابوت برمیگردد. این نمایش، منتخب تئاتر استانی ۸۸ بود و درقم و سمنان اجرا شد.

با دست بر او میزدم شاید راهی یابم
رخنه ای
درزی که از آن رهایی یابم
و هر چه میگذشت نفس به من تنگ
گلویم خشک
و چشمانم بی فروغ تر می‌شد
هر چه توان داشتم به دست کشیدم و سخت به دیوار این قرین صعب زدم
فریاد زدم که های دشمن همیشه ساکت چیستی؟
چگونه راه رهایی یابم؟
و اینچنین بود که سخن برای من آغاز شد…