از سال ۱۳۹۳ گاراژ تیاتر به انسان‌شناسی تئاتر توجه جدی نشان داده است. در رویکرد انسان شناسانه تئاتر، به مطالعه رفتارهای اجتماعی، فرهنگی و نیز فیزیولوژیک انسان در موقعیت های اجرایی می پردازند.

ماهیت انسانشناسی از دیرباز، مقایسه‌ی بینا فرهنگی بوده‌است. انسان شناسی در پی آن است که تنوع وسیع آداب و رسوم و صور گوناگون حیات اجتماعی را با روشی علمی تحلیل کند؛ به ویژه در بین مردمی که تکنولوژی ابتدایی دارند.

مردم نگاری، تنها جنبه توصیفی دارد و مجموعهای از دادهها و اطلاعات را بدون تحلیل و به صورت عکسبرداری وقایع و پدیده‌ها فراهم میکند که انسان‌شناسی از آن بهره میگیرد.

همین پژوهش ها و مطالعات منجر به این شده است که گاراژ تیاتر در سالهای اخیر برنامه های فرهنگی جدیدی مانند باک و وی‌یو را اجرا کند.