ماه

چامه ای برای بی وفایی و هجرت

در لبه های تیز شب
سایه‌ها تند و کمرنگ
برای من که زندگی از شب آغاز می‌شود نبود تو چیزی بیشتر از تاریکی است
دروغ حقیقی
شب تاریک
کی ظهور می‌کنی ای ماه